• ΕΠΣ Θεσπρωτίας: Ενημέρωση για τα νέα δελτία

  195 προβολές
 • Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον Νέο Κανονισμό Μεταγραφών της
  Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2021 – 22.

  Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές,
  άρθρο 2 (σελ. 47) που αφορά τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη
  Ποδοσφαιριστή:
  Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.)
  ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1)έτος και μέγιστη τα πέντε ( 5) έτη.

  Κατ΄ εξαίρεση , αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων
  ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με
  ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε
  περίπτωση η λήξη ισχύος του Δ.Α.Ι. είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής
  περιόδου.
  Όλα τα Σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των Δ.Α.Ι. με
  το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) για τους ποδοσφαιριστές που
  ανήκουν ήδη στη δύναμη τους το αργότερο έως την 30/06/2022.
  Η
  διάρκεια όλων των υφισταμένων δελτίων που θα αντικατασταθούν/
  επανεκδοθούν και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου
  χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ημερομηνία λήξης
  την 30/06/2024.
  Από την 1/7/2024 και έπειτα η διάρκεια ισχύος των Δ.Α.Ι. δύναται να
  συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ελεύθερα εντός των ανωτέρω
  αναφερθέντων χρονικών ορίων. Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι.
  παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν παραμένουν στη δύναμη του
  σωματείου έως την 30/6/2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
  επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν
  συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής
  ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).
  Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα ΝΕΑ Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας
  αλλάζουν και χρώμα από πορτοκαλί γίνονται λευκά και η διαδικασία
  της επανέκδοσης γίνεται μέσω των ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ, που
  σημαίνει ότι θα πρέπει με την κατάθεση του εντύπου , να αποστέλλεται
  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( [email protected] ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ E – MAIL
  ΑΥΤΟ, φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών που είναι να επανεκδοθούν ,
  ή να τις έχετε σε ένα φλασάκι usb.
  Δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που δεν θα είναι σε μορφή jpg.
  Το κόστος των νέων δελτίων για την επανέκδοση θα σας ενημερωθεί με
  νέο έγγραφο.

  ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

  Το νέο έντυπο για τις αιτήσεις μεταβολών:

  • P