• ΕΠΣΘ: Υπενθύμιση για την υποχρεωτική αντικατάσταση των παλιών Δελτίων

  57 προβολές
 • Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματίων Θεσπρωτίας.

  Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Ιουλίου 2021 τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, που θα
  κατατίθεται με μετεγγραφή, επανεγγραφή, θα είναι ορισμένου χρόνου από ένα (1)
  έτος έως και πέντε (5) έτη γι’ αυτούς που ήδη έχουν δελτίο αθλητικής
  ιδιότητας.
  Για την πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών και μόνο δύναται να
  εκδοθούν δελτία από ένα (1) έως επτά (7) έτη.
  Όλα τα σωματεία της δυνάμεώς μας υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία
  των ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε αυτούς το αργότερο έως την 30 Ιουνίου 2022.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις 1 Ιουλίου 2022 και μετά δε θα έχουν δικαίωμα επανέκδοσης
  παλαιού τύπου δελτία αθλητικής ιδιότητας.
  Η διάρκεια όλων των δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν από 1 Ιουλίου
  2021 και έπειτα θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30 Ιουνίου 2024.
  Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν,
  παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν έχουν δικαίωμα
  συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν
  συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή εντάσεως
  (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)
  Όλα τα δελτία αθλητικής ιδιότητας θα είναι χρώματος λευκού. Κανείς
  ποδοσφαιριστής δεν θα μπορεί να αγωνίζεται από 1 Ιουλίου 2021 χωρίς το
  δελτίο του να είναι λευκό.
  Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους,
  τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής :
  1) Πρωτότυπο έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και
  υπογεγραμμένο και σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, τότε
  υπογράφει και συμπληρώνει ο κηδεμόνας την Υπεύθυνη Δήλωση –
  συναίνεση στο πίσω μέρος της αίτησης, θεωρημένη από το Κ.Ε.Π.
  2) Φωτοτυπία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή.
  3) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του
  ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.
  4) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του, τύπου διαβατηρίου.
  5) και εφόσον πρόκειται για μη Έλληνα ποδοσφαιριστή επικυρωμένο
  αντίγραφο της άδειας παραμονής καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του
  διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6) Το προβλεπόμενο χρηματικό παράβολο για τα σωματεία που αγωνίζονται
  στις τοπικές κατηγορίες και στις Ακαδημίες είναι πέντε (5) ευρώ .
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
  ΚΙΝΗΣΕΙΣ.
  Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το
  ονοματεπώνυμο του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτήν (Πρόεδρος, Γεν.
  Γραμματέας, ποδοσφαιριστής, κηδεμόνας) να υπογράφεται από αυτούς και να

  σφραγίζεται από τα σωματεία που αναφέρονται. Επίσης η διεύθυνση ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου -email- πρέπει να είναι του ποδοσφαιριστή ή του κηδεμόνα εφόσον
  πρόκειται για ανήλικο.
  Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο δεν
  επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από
  διακόσιους (200) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον σαράντα (40) να είναι
  κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
  Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι οκτώ (8) αλλοδαπούς
  ποδοσφαιριστές άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει
  τους υπεράριθμους άνω των 18 ετών με αίτηση προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ.
  Οι ομάδες δύνανται με αίτησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς την
  ΕΙΠ/ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του
  σωματείου υπερβαίνει τους ογδόντα (80) ποδοσφαιριστές.
  Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφή, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά
  λόγο απόρριψης της αίτησης από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δελτίων
  .
  Οι φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών για όλες τις διαδικασίες μεταβολών θα πρέπει
  να είναι σε μορφή JPEG και έγχρωμες(τύπου αστυνομικής ταυτότητας) που σημαίνει
  ότι θα πρέπει με την κατάθεση του εντύπου, να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό
  ταχυδρομείο της ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ( [email protected]) ΜΟΝΟ
  ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ E-MAIL ΑΥΤΟ με το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή και
  την ομάδα που ανήκει) ή να έχετε ένα φλασάκι usb, τις φωτογραφίες των
  ποδοσφαιριστών( με τα ονοματεπώνυμα τους).
  Δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που δεν θα είναι σε μορφή jpg και δεν θα είναι
  έγχρωμες(τύπου αστυνομικής ταυτότητας) καθώς και αν τις καταθέσετε πρωτότυπες
  στην Γραμματεία.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε όταν θα βγάζουν φωτογραφίες οι ποδοσφαιριστές σας να
  αναφέρουν στα φωτογραφεία ότι επιθυμούν η μια φωτογραφία να είναι σε
  ηλεκτρονική μορφή jpeg και να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους .

  Από την Γραμματεία ΕΠΣ Θεσπρωτίας

  • P